سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره) 
دایرة المعارف علوم عقلی -مدیر واحد و محقق  
1376/07/01 
1380/03/31 
علمى 
همکاری 
دانشگاه مفید 
مشاور 
 
 
اجرایى 
تدریس 
دانشگاههاي تهران 
مدرس 
 
 
فلسفه  
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى 
مدیر گروه پژوهشی و هیئت علمی  
1380/07/01 
1385/03/31 
علمى 
همکاری 
موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره) 
مدیر واحد و محقق 
1376/07/01 
1380/07/01 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام 
مدیر گروه پژوهشی و هیئت علمی  
1380/07/03 
1385/07/02 
علمی،اجرائی